ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)

รายวิชาทั้งหมด


รายวิชาที่มีอยู่

จุดประสงค์การเรียนรู้
      1.เพื่อให้สามารถบำรุงรักษา บริการระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ
      2.เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ ซื่อสัตย์ และปลอดภัย
      3.เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการถอด / ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบต่างๆ และตรวจสภาพชิ้นส่วน

คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมโดยใช้หลักสถิตศาสตร์และเวกเตอร์ช่วย เกี่ยวกับระบบ ของแรง ชนิดของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสร้างและหลักการวิเคราะห์เบื้องต้น แรงกระจาย สถิตศาสตร์ของไหล จุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย และความเสียดทานการแก้ปัญหาโจทย์สถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
      ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงานการถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบน้ำมันเชื้อเพลิงระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่นระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การปรับแต่ง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน


       ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า  กำลังและพลังงานไฟฟ้า  การอ่านค่าตัวต้านทาน  การต่อวงจรตัวต้านทานและเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  แบบขนาน  และแบบผสม  การคำนวณหาค่าความต้านทาน  กระแสไฟฟ้า  แรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า โดยใช้กฎของโอห์ม  วงจรแบ่งแรงดันและกระแสไฟฟ้า  วงจรบริดจ์  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน  โนดโวลเตจ  เมชเคอร์เรน  ทฤษฎีการวางซ้อน  การส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  การประกอบวงจรและวัดหาความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าและความต้านทานตามทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
จุดประสงค์รายวิชา
 
  1. เข้าใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
  1. มีทักษะในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
  1. มีทักษะในการประกอบวงจร และใช้เครื่องมือวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
  1. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้านความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย


จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
          1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ
          2. มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เกี่ยวกับ ภาพฉาย ภาพตัดและภาพสามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค
          3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
 มาตรฐานรายวิชา
          1. แสดงวิธีการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ
          2. อ่านและเขียนแบบภาพชิ้นส่วนสองมิติ
          3. อ่านและเขียนแบบภาพสามมิติ
          4. เขียนภาพฉาย ภาพช่วยและภาพตัด
 คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3   ภาพสเกตซ์ ภาพตัดและสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม


จุดประสงค์รายวิชา
    1. มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานฟิสิกส์เบื้องต้น  การสมดุลของแรง
    2. สามารถคำนวณ  แรง  โมเมนต์  การหาเซนทรอยด์  จุดศูนย์ถ่วง  โมเมนต์ความเฉื่อยความเค้นและความเครียด  โมดูลัสความยืดหยุ่น
    3. มีความรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวืิชา
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักกการฟิสิกส์เบื้องต้น
    2. คำนวณหาค่าแรง  การรวมแรง  การหาแรงลัพธ์  โมเมนต์  การสมดุลของแรง
    3. คำนวณหาเซนทรอยด์  จุศูนย์ถ่วง  โมเมนตืความเฉื่อย  ความเค้นและความเครียด
    4. คำนวณหาค่าความเค้นและความเครียด  ความสัมพันธ์  ระหว่างความเค้นความเครียด  โมดูลัสยืดหยุ่น
คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานฟิสิกส์เบื้องต้น    การสมดุลของแรง   โมเมนต์  การสมดุลย์ของแรง การหาเซนทรอยด์  จุศูนย์ถ่วง  โมเมนความเฉื่อย  ความเค้น  โมดูลัสความยืดหยุ่น
จุดประสงค์รายวิชา
     1. รู้เข้าใจชนิด โครงสร้าง ส่วนประกอบ หลักการทำงานและคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส
     2. มีทักษะในการตรวจซ่อมมอเตอร์ การถอดประกอบ การพันขดลวด การต่อวงจรี การทดสอบ และการบำรุงรักษา
     3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีใรการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส ชนิดต่างๆ
     2. ถอดและประกอบ ชิ้นส่วน พันขดลวดและต่อวงจรของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส
     3. วัดและทดสอบหาคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส
     4. ใช้งานและบำรุงรักษาการตรวจซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส
คำอธิบายรายวิชา  
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด โครงสร้างและส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 3 เฟส และมอเตอร์ไฟฟ้าหลายความเร็ว หลักการทำงาน การกลับทิศทางการหมุน คุณลักษณะการนำไปใช้งานและบำรุงรักษา การตรวจซ่อมมอเตอร์ การถอดประกอบและการพันขดลวด และทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส
3100-0109  เทอร์โมไดนามิกส์
จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
       1. เข้าใจหลักอุณหพลศาสตร์ พลังงาน และกระบวนการ
       2. สามารถวิเคราะห์กระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์
       3. มีเจตคติที่ดีในการสืบค้นความรู้เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ และตระหนักถึงประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
       1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการอุณหพลศาสตร์ พลังงานและกระบวนการ
       2. วิเคราะห์กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ และวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ สถานะแก๊สอุดมคติ กฏของอุณหพลศาสตร์ สเกลอุณหภูมิ พลังงาน ระบบควบคุม เอนทัลปี (Enthalpy) 
เอนโทรปี (Entropy) กระบวนการวัฏจักรและวัฏจักรทวน วัฏจักรกำลังเบื้องต้น วัฏจักรเครื่องอัดอากาศ

   คำอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น ความปลอดภัยในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า วัสดุ เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ ในงานเชื่อม เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การแล่นประสาน (Brazing) รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน     ท่าเชื่อม หลักการบัดกรี(Soldering) และปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์คการเชื่อมเดินแนว ต่อมุม ต่อตัวที ท่าราบ การเขียนแบบแผ่นคลี่ลงบนแผ่นงาน  การทำตะเข็บ  การบัดกรี การขึ้นรูปด้วยการพับ  ตัด เคาะขึ้นรูป  การม้วน  และการประกอบชิ้นงาน โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
จุดประสงค์รายวิชา
          1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ กระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า
          2. เพื่อให้ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่นด้วยความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย
          3. เพื่อให้สามารถใช้และปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมและโลหะแผ่น
          4. เพื่อให้มีความสามารถสามารถเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้าและงานโลหะแผ่น
          5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
        1.      เข้าใจหลักการมาตรฐาน การออกแบบระบบไฟฟ้า
        2.      คำนวณ กระแส แรงดัน กำลังไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้า
        3.      มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
       1.      แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน การออกแบบระบบไฟฟ้า
       2.      เลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
       3.      เลือกใช้อุปกรณ์ในงานป้องกันระบบไฟฟ้า
คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาเกี่ยวกับกฎมาตรฐานทางไฟฟ้า การคำนวณ ออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบจ่ายกำลัง แสงสว่าง สื่อสาร ระบบป้องกัน ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร นอกอาคาร และในโรงงาน ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบกราวด์

จุดประสงค์รkยวิชำ 
1. เพื่อให้มีความเข้าใจ พื้นฐาน หลักการ และขบวนการผลิต เชื้อเพลิงวัสดุหล่อลื่น                   สารหล่อเย็น น้ ามันไดดรอลิกส์ ส าหรับยานยนต์
2. เพื่อให้มีความสามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นได้อย่างเหมาะสม 
3. เพื่อให้มีความส านึกที่ดีในการเลือกใช้เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นให้ถูกต้องประหยัด และรักษาสภาพแวดล้อม
มาตรฐานรายวิชา  
1. เข้าใจกระบวนการกลั่นผลิตเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
2. เลือกใช้เชื้อเพลิงยานยนต์
3. เลือกใช้วัสดุหล่อลื่นยานยนต์ 
4. เลือกใช้สารหล่อเย็นยานยนต์ 
5. เลือกใช้น้ ามันไดดรอลิกส์ยานยนต
คำอธิบายรายวิชา
 ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด  หลักการจำแนกชนิด  คุณสมบัติของเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงแข็งเชื้อเพลิงเหลวเชื้อเพลิงแก๊สกระบวนการผลิตการปรับปรุง
คุณภาพเชื้อเพลิงการเลือกใช้และการเก็บรักษาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นสารหล่อเย็นและน้ำมันไฮดรอลิก


จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน การคำนวณหาค่าต่างๆ ที่ใช้ในงานเครื่องมือพื้นฐาน
2. เพื่อให้มีความสามารถในการ เจาะ ตัด กลึง ไส งานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
มาตรฐานรายวิชา
1.      เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงาน การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือกลพื้นฐาน
2.       ลับคมตัดมีดกลึง ดอกสว่าน มีดไสให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
3.       ปรับตั้งประกอบอุปกรณ์ช่วย เลือกความเร็วรอบ ความเร็วตัดได้เหมาะสมกับงาน
คำอธิบายรายวิชา
           ศึกษาเกี่ยวกับชนิด  ส่วนประกอบ หลักการทำงาน  การบำรุงรักษาและหลักความปลอดภัย  ในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน การคำนวณหาค่าความเร็วรอบ  ความเร็วตัด  อัตราป้อน  องค์ประกอบที่จำเป็นในการปฎิบัติงานลับคมตัด งานกลึง  งานไส งานเจาะ ตามหลักความปลอดภัย  ปฎิบัติลับมีดกลึงปาดหน้า  มีดกลึงปอก ลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า  กลึงปอก งานไสราบ ไสฉาก งานเจาะ งานรีมเมอร์
มาตรฐานรายวิชา
1.      เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงาน การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือกลพื้นฐาน
2.       ลับคมตัดมีดกลึง ดอกสว่าน มีดไสให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
3.       ปรับตั้งประกอบอุปกรณ์ช่วย เลือกความเร็วรอบ ความเร็วตัดได้เหมาะสมกับงาน
4.      กลึง  กัด  ไส  เจาะ ขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบที่สุด

คำอธิบายรายวิชา      
          เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ แบบแปลนโครงสร้างอาคาร ภาพตัดโครงสร้างอาคาร ภาพขยายอาคาร และรูปด้านอาคาร

      จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ
2. เพื่อให้มีความสามารถใช้เครื่องมือในงานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ งานต่อวงจรทางกลและทางงานเชื่อมประสานท่อ งานต่อวงจรทางกลและทางไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
      
        มาตรฐานรายวิชา           
1. เข้าใจหลักการของเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2. ประกอบติดตั้งและทดสอบงานท่อเครื่องทำความเย็น  
3. ตรวจซ่อมเครื่องทำความเย็น
         คำอธิบายรายวิชา
   ศึกษาและปฏิบัติหลักการของเครื่องทำความเย็นการถ่ายเทของความร้อน ชนิดของความร้อน ความดัน ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ
สารทำความเย็น น้ำมันหล่อลื่น งานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ ต่อวงจรไฟฟ้า วงจรทางกล การทำสุญญากาศ การบรรจุสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

   ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของเครื่องทำความเย็น การถ่ายเทของความร้อน ชนิดของความร้อน ความดัน ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ สารทำความเย็น น้ำมันหล่อลื่นงานท่อ
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อประสานท่อ ต่อวงจรไฟฟ้า
วงจรทางกล งานทำสุญญากาศ งานบรรจุสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
งานตรวจซ่อมเครื่องทำความเย็น

คำอธิบายรายวิชา       
       ศึกษาหลักการจัดการ การจัดองค์กร การประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้าง ระบบ ซี.พี.เอ็ม. (C.P.M) และบาร์ชาต (Bar Chart)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ การใช้เวกเตอร์ช่วยในการคำนวณแรงในโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล
2. สามารถวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล หาคุณสมบัติของรูปทรงเรขา คณิตที่เกี่ยวกับสถิตศาสตร์ และสามารถแก้ปัญหาสถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบค้นความรู้ และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา มีความละเอียด รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย

        สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณแรง โมเมนต์บนระนาบ ปริภูมิโดยใช้เวกเตอร์ และเครื่องคำนวณช่วย
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วนโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณเกี่ยวกับแรงกระจาย และสถิตศาสตร์ของไหล
4. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการหาจุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ และค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของรูปทรงเรขาคณิต
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณเกี่ยวกับแรงเสียดทานในเครื่องจักรกล

         คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมโดยใช้หลักสถิตศาสตร์และเวกเตอร์ช่วย เกี่ยวกับระบบของแรง ชนิดของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสร้างและหลักการวิเคราะห์เบื้องต้น แรงกระจาย สถิตศาสตร์ของไหล จุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย และความเสียดทานการแก้ปัญหาโจทย์สถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ

2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมนำเสนอ

3. ผลิตชิ้นงาน และนำเสนอผลงาน

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ

2. การออกแบบงานนำเสนอตามลักษณะงาน

3. ผลิตชิ้นงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ การถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม (Story Board) การผลิตชิ้นงานนำเสนอ การใช้ภาษา การนำเสนอข้อมูล


     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพการใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows,  Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตาราง ทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย

2. เลือกใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้น

3. ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในองค์กร

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและกระบวนการของระบบเครือข่าย

2. ใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน

3. ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในการปฏิบัติงานขององค์กร

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบ

เครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย


1.  มีความเข้าใจหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  การใช้โปรแกรมสำหรับงานสำนักงาน การใช้อินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
2.  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ติดตั้งอุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์  จัดทำเอกสาร  ตารางทำหาร  และนำเสนอผลงาน  สืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต และรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
3.  มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยความอดทน  ประณีตรอบคอบและปลอดภัย

หลักการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด หลักการและวิธีการบัญชีในการจำแนกและการกำหนดราคาทุนของสินทรัพย์ การกำหนดมูลค่า การแสดงรายการ และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ในงบดุลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เช่น เงินสด และเงินฝากธนาคาร หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ตั๋วเงินรับ ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์อื่น


     การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การก้าวเข้าสูสังคมฐานความรู้ (Knowledge Base Society) ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถที่กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยให้องค์กรมีเครื่องมือในการบริหารธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น แต่การเลือกลงทุนมีปัจจัยที่สำคัญคือโปรแกรมที่ใช้งาน ซึ่งต้องอาศัยการพิจารณาหาซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
     เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่การทำงานจริง ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชี จึงนำโปรแกรม FORMULA SmartBiz มาใช้ในการเรียนการสอน โดยซอฟท์แวร์ชุดนี้สามารถใช้กับธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตอย่างง่าย โดยมีระบบ Business intelligent อย่างง่าย ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างรายงานสำหรับผู้บริการ (แบบ Viewer) นอกจากนี้ยังมีระบบงานที่ใช้ในการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลกับสำนักงานบัญชีที่รับทำบัญชี ด้วยคริสตอลออนไลน์ โดยส่งผ่านข้อมูลทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียว ในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี
 


คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายการเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ การบันทึกบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ สินค้ารับแลกเปลี่ยน การยึดสินค้าคืน การคำนวณดอกเบี้ย แสดงรายการเกี่ยวกับการเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระในงบการเงิน 
         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีฝากขายสินค้า วิธีส่งสินค้าไปฝากขาย การรับฝากขาย เงินทดรองจ่าย หนี้สินระหว่างผู้ฝากขายกับผู้รับฝากขาย และการแสดงรายการเกี่ยวกับการฝากขายในงบการเงิน
 จุดประสงค์รายวิชา 
          1.มีความเข้าใจหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการที่ดำเนินการเช่าซื้อและฝากขายสินค้า
          2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชี ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของกิจการที่ดำเนินการเช่าซื้อและฝากขายสินค้า
          3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีของกิจการที่ดำเนินการเช่าซื้อและฝากขายสินค้า
          2. ปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการเช่าซื้อและฝากขายสินค้า ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป


จุดประสงค์รายวิชา
2.  เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรม สังคมตามบริบทที่พบ
3.  เพื่อใช้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
4.  เพื่อเห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้และเข้าสู่สังคม
มาตรฐานรายวิชา
2. กล่าวและตอบรับการทักทาย การกล่าวลา ขอบคุณ และขอโทษ พูดแทรก พูดเพื่อขอความกระจ่าง  และขอให้พูดซ้ำ  เลือกใช้ศัพท์ สำนวน เลือกใช้ภาษาท่าทางที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
3. บอกใจความสำคัญ และรายละเอียดของเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อแระเภทต่าง ๆ โดยกลยุทธ์ในการฟังและอ่านที่เหมาะสมกับบริบท
4.บูรณาการการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับการเรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน บันทึกการเรียนรู้ การประเมินผลตนเอง
                       
คำอธิบายรายวิชา
1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
1. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ พูดและเขียนแนะนำตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อน สถานศึกษา  ฯลฯ
      ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเนื้อหา  สนทนาเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง ครอบครัว การถามและการให้ข้อมูลบุคคล วัน เวลา เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน เสนอให้ความช่วยเหลือ การตอบรับ-ปฏิเสธ การพูดแทรกอย่างสุภาพ การใช้ภาษาและท่าทางสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใช้ คำ การอ่าน สัญลักษณ์ แผนที่ ฯลฯ ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านและฟัง เข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญและประเพณีของเจ้าของภาษา การวางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา

จุดประสงค์รายวิชา
      1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  และการวัดการกระจายของข้อมูล    
      2.เพื่อให้มีทักษะกระบวนการคิดและนำวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การ แปรผัน สถิติเบื้องต้น  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การวัดการกระจายของข้อมูล  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
      3.เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้  อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ  การแปรผัน  สถิติเบื้องต้น  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  และการวัดการกระจายของข้อมูล    
คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาเกี่ยวกับ  ทักษะการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหาเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ  การแปรผัน สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล  และฝึกปฏิบัติในการเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล 


จุดประสงค์รายวิชา
     1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์
     2. สามารถนำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
     3. ตระหนักในความสำคัญของประวัติศาตร์ชาติไทยเพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
สมรรถนะรายวิชา
     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์
     2. เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ชาติไทย
จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยและการวัด  แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้า อะตอมและธาตุสารและปฏิกิริยาเคมี การณักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
 2. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด ปริมาณทางฟิสิกส์ การทดลองแหล่งกำเนิดไฟฟ้าวงจรไฟฟ้า การคำนวณค่าไฟฟ้า การทดลอง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ
 3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน
 
มาตราฐานรายวิชา
   1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปปริมาณทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่
   2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
   3. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงของสารเคมี
   4. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
   5. แสดงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวนาโนเทคโนโลยี
 
คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศษสตร์ หน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีสารและการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

               
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
      ๑.มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
      ๒.สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภา่ษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาสและสถานการณ์
      ๓.เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
      ๑.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน
      ๒.วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
      ๓.พูดติดต่อกิจธุระ พูดในโอกาสต่างๆ ตามหลักการและมารยาทสังคม
      ๔.เขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ
คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาเกี่ยวกับ การรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับของภาษา การฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาไทย จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพูดในโอกาสต่างๆ ตามมารยาท ของสังคม การกล่าวทักทายย แนะนำตนเองและผู้อื่น การตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนสะกดคำ สรุปบทความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม เขียนประวัติ เขียนรายงาน