จุดประสงค์รายวิชา
2.  เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรม สังคมตามบริบทที่พบ
3.  เพื่อใช้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
4.  เพื่อเห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้และเข้าสู่สังคม
มาตรฐานรายวิชา
2. กล่าวและตอบรับการทักทาย การกล่าวลา ขอบคุณ และขอโทษ พูดแทรก พูดเพื่อขอความกระจ่าง  และขอให้พูดซ้ำ  เลือกใช้ศัพท์ สำนวน เลือกใช้ภาษาท่าทางที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
3. บอกใจความสำคัญ และรายละเอียดของเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อแระเภทต่าง ๆ โดยกลยุทธ์ในการฟังและอ่านที่เหมาะสมกับบริบท
4.บูรณาการการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับการเรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน บันทึกการเรียนรู้ การประเมินผลตนเอง
                       
คำอธิบายรายวิชา
1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
1. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ พูดและเขียนแนะนำตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อน สถานศึกษา  ฯลฯ
      ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเนื้อหา  สนทนาเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง ครอบครัว การถามและการให้ข้อมูลบุคคล วัน เวลา เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน เสนอให้ความช่วยเหลือ การตอบรับ-ปฏิเสธ การพูดแทรกอย่างสุภาพ การใช้ภาษาและท่าทางสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใช้ คำ การอ่าน สัญลักษณ์ แผนที่ ฯลฯ ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านและฟัง เข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญและประเพณีของเจ้าของภาษา การวางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา

จุดประสงค์รายวิชา
      1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  และการวัดการกระจายของข้อมูล    
      2.เพื่อให้มีทักษะกระบวนการคิดและนำวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การ แปรผัน สถิติเบื้องต้น  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การวัดการกระจายของข้อมูล  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
      3.เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้  อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ  การแปรผัน  สถิติเบื้องต้น  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  และการวัดการกระจายของข้อมูล    
คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาเกี่ยวกับ  ทักษะการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหาเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ  การแปรผัน สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล  และฝึกปฏิบัติในการเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล 


จุดประสงค์รายวิชา
     1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์
     2. สามารถนำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
     3. ตระหนักในความสำคัญของประวัติศาตร์ชาติไทยเพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
สมรรถนะรายวิชา
     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์
     2. เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ชาติไทย
จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยและการวัด  แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้า อะตอมและธาตุสารและปฏิกิริยาเคมี การณักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
 2. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด ปริมาณทางฟิสิกส์ การทดลองแหล่งกำเนิดไฟฟ้าวงจรไฟฟ้า การคำนวณค่าไฟฟ้า การทดลอง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ
 3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน
 
มาตราฐานรายวิชา
   1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปปริมาณทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่
   2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
   3. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงของสารเคมี
   4. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
   5. แสดงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวนาโนเทคโนโลยี
 
คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศษสตร์ หน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีสารและการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

               
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
      ๑.มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
      ๒.สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภา่ษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาสและสถานการณ์
      ๓.เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
      ๑.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน
      ๒.วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
      ๓.พูดติดต่อกิจธุระ พูดในโอกาสต่างๆ ตามหลักการและมารยาทสังคม
      ๔.เขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ
คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาเกี่ยวกับ การรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับของภาษา การฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาไทย จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพูดในโอกาสต่างๆ ตามมารยาท ของสังคม การกล่าวทักทายย แนะนำตนเองและผู้อื่น การตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนสะกดคำ สรุปบทความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม เขียนประวัติ เขียนรายงาน