พาณิชยกรรม

หลักการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด หลักการและวิธีการบัญชีในการจำแนกและการกำหนดราคาทุนของสินทรัพย์ การกำหนดมูลค่า การแสดงรายการ และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ในงบดุลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เช่น เงินสด และเงินฝากธนาคาร หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ตั๋วเงินรับ ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์อื่น


     การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การก้าวเข้าสูสังคมฐานความรู้ (Knowledge Base Society) ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถที่กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยให้องค์กรมีเครื่องมือในการบริหารธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น แต่การเลือกลงทุนมีปัจจัยที่สำคัญคือโปรแกรมที่ใช้งาน ซึ่งต้องอาศัยการพิจารณาหาซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
     เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่การทำงานจริง ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชี จึงนำโปรแกรม FORMULA SmartBiz มาใช้ในการเรียนการสอน โดยซอฟท์แวร์ชุดนี้สามารถใช้กับธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตอย่างง่าย โดยมีระบบ Business intelligent อย่างง่าย ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างรายงานสำหรับผู้บริการ (แบบ Viewer) นอกจากนี้ยังมีระบบงานที่ใช้ในการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลกับสำนักงานบัญชีที่รับทำบัญชี ด้วยคริสตอลออนไลน์ โดยส่งผ่านข้อมูลทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียว ในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี
 


คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายการเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ การบันทึกบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ สินค้ารับแลกเปลี่ยน การยึดสินค้าคืน การคำนวณดอกเบี้ย แสดงรายการเกี่ยวกับการเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระในงบการเงิน 
         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีฝากขายสินค้า วิธีส่งสินค้าไปฝากขาย การรับฝากขาย เงินทดรองจ่าย หนี้สินระหว่างผู้ฝากขายกับผู้รับฝากขาย และการแสดงรายการเกี่ยวกับการฝากขายในงบการเงิน
 จุดประสงค์รายวิชา 
          1.มีความเข้าใจหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการที่ดำเนินการเช่าซื้อและฝากขายสินค้า
          2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชี ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของกิจการที่ดำเนินการเช่าซื้อและฝากขายสินค้า
          3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีของกิจการที่ดำเนินการเช่าซื้อและฝากขายสินค้า
          2. ปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการเช่าซื้อและฝากขายสินค้า ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป