ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของเครื่องทำความเย็น การถ่ายเทของความร้อน ชนิดของความร้อน ความดัน ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ สารทำความเย็น น้ำมันหล่อลื่นงานท่อ
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อประสานท่อ ต่อวงจรไฟฟ้า
วงจรทางกล งานทำสุญญากาศ งานบรรจุสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
งานตรวจซ่อมเครื่องทำความเย็น