จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ
2. เพื่อให้มีความสามารถใช้เครื่องมือในงานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ งานต่อวงจรทางกลและทางงานเชื่อมประสานท่อ งานต่อวงจรทางกลและทางไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน
      
        มาตรฐานรายวิชา           
1. เข้าใจหลักการของเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2. ประกอบติดตั้งและทดสอบงานท่อเครื่องทำความเย็น  
3. ตรวจซ่อมเครื่องทำความเย็น
         คำอธิบายรายวิชา
   ศึกษาและปฏิบัติหลักการของเครื่องทำความเย็นการถ่ายเทของความร้อน ชนิดของความร้อน ความดัน ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ
สารทำความเย็น น้ำมันหล่อลื่น งานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ ต่อวงจรไฟฟ้า วงจรทางกล การทำสุญญากาศ การบรรจุสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ