จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
      ๑.มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
      ๒.สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภา่ษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาสและสถานการณ์
      ๓.เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
      ๑.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน
      ๒.วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
      ๓.พูดติดต่อกิจธุระ พูดในโอกาสต่างๆ ตามหลักการและมารยาทสังคม
      ๔.เขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ
คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาเกี่ยวกับ การรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับของภาษา การฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาไทย จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพูดในโอกาสต่างๆ ตามมารยาท ของสังคม การกล่าวทักทายย แนะนำตนเองและผู้อื่น การตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนสะกดคำ สรุปบทความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม เขียนประวัติ เขียนรายงาน