คำอธิบายรายวิชา      
          เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ แบบแปลนโครงสร้างอาคาร ภาพตัดโครงสร้างอาคาร ภาพขยายอาคาร และรูปด้านอาคาร