คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายการเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ การบันทึกบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ สินค้ารับแลกเปลี่ยน การยึดสินค้าคืน การคำนวณดอกเบี้ย แสดงรายการเกี่ยวกับการเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระในงบการเงิน 
         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีฝากขายสินค้า วิธีส่งสินค้าไปฝากขาย การรับฝากขาย เงินทดรองจ่าย หนี้สินระหว่างผู้ฝากขายกับผู้รับฝากขาย และการแสดงรายการเกี่ยวกับการฝากขายในงบการเงิน
 จุดประสงค์รายวิชา 
          1.มีความเข้าใจหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการที่ดำเนินการเช่าซื้อและฝากขายสินค้า
          2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชี ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของกิจการที่ดำเนินการเช่าซื้อและฝากขายสินค้า
          3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีของกิจการที่ดำเนินการเช่าซื้อและฝากขายสินค้า
          2. ปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการเช่าซื้อและฝากขายสินค้า ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป