จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน การคำนวณหาค่าต่างๆ ที่ใช้ในงานเครื่องมือพื้นฐาน
2. เพื่อให้มีความสามารถในการ เจาะ ตัด กลึง ไส งานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
มาตรฐานรายวิชา
1.      เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงาน การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือกลพื้นฐาน
2.       ลับคมตัดมีดกลึง ดอกสว่าน มีดไสให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
3.       ปรับตั้งประกอบอุปกรณ์ช่วย เลือกความเร็วรอบ ความเร็วตัดได้เหมาะสมกับงาน
คำอธิบายรายวิชา
           ศึกษาเกี่ยวกับชนิด  ส่วนประกอบ หลักการทำงาน  การบำรุงรักษาและหลักความปลอดภัย  ในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน การคำนวณหาค่าความเร็วรอบ  ความเร็วตัด  อัตราป้อน  องค์ประกอบที่จำเป็นในการปฎิบัติงานลับคมตัด งานกลึง  งานไส งานเจาะ ตามหลักความปลอดภัย  ปฎิบัติลับมีดกลึงปาดหน้า  มีดกลึงปอก ลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า  กลึงปอก งานไสราบ ไสฉาก งานเจาะ งานรีมเมอร์
มาตรฐานรายวิชา
1.      เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงาน การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือกลพื้นฐาน
2.       ลับคมตัดมีดกลึง ดอกสว่าน มีดไสให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
3.       ปรับตั้งประกอบอุปกรณ์ช่วย เลือกความเร็วรอบ ความเร็วตัดได้เหมาะสมกับงาน
4.      กลึง  กัด  ไส  เจาะ ขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบที่สุด