จุดประสงค์รkยวิชำ 
1. เพื่อให้มีความเข้าใจ พื้นฐาน หลักการ และขบวนการผลิต เชื้อเพลิงวัสดุหล่อลื่น                   สารหล่อเย็น น้ ามันไดดรอลิกส์ ส าหรับยานยนต์
2. เพื่อให้มีความสามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นได้อย่างเหมาะสม 
3. เพื่อให้มีความส านึกที่ดีในการเลือกใช้เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นให้ถูกต้องประหยัด และรักษาสภาพแวดล้อม
มาตรฐานรายวิชา  
1. เข้าใจกระบวนการกลั่นผลิตเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
2. เลือกใช้เชื้อเพลิงยานยนต์
3. เลือกใช้วัสดุหล่อลื่นยานยนต์ 
4. เลือกใช้สารหล่อเย็นยานยนต์ 
5. เลือกใช้น้ ามันไดดรอลิกส์ยานยนต
คำอธิบายรายวิชา
 ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด  หลักการจำแนกชนิด  คุณสมบัติของเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงแข็งเชื้อเพลิงเหลวเชื้อเพลิงแก๊สกระบวนการผลิตการปรับปรุง
คุณภาพเชื้อเพลิงการเลือกใช้และการเก็บรักษาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นสารหล่อเย็นและน้ำมันไฮดรอลิก