จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
        1.      เข้าใจหลักการมาตรฐาน การออกแบบระบบไฟฟ้า
        2.      คำนวณ กระแส แรงดัน กำลังไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้า
        3.      มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
       1.      แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน การออกแบบระบบไฟฟ้า
       2.      เลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
       3.      เลือกใช้อุปกรณ์ในงานป้องกันระบบไฟฟ้า
คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาเกี่ยวกับกฎมาตรฐานทางไฟฟ้า การคำนวณ ออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบจ่ายกำลัง แสงสว่าง สื่อสาร ระบบป้องกัน ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร นอกอาคาร และในโรงงาน ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบกราวด์