3100-0109  เทอร์โมไดนามิกส์
จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
       1. เข้าใจหลักอุณหพลศาสตร์ พลังงาน และกระบวนการ
       2. สามารถวิเคราะห์กระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์
       3. มีเจตคติที่ดีในการสืบค้นความรู้เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ และตระหนักถึงประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
       1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการอุณหพลศาสตร์ พลังงานและกระบวนการ
       2. วิเคราะห์กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ และวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ สถานะแก๊สอุดมคติ กฏของอุณหพลศาสตร์ สเกลอุณหภูมิ พลังงาน ระบบควบคุม เอนทัลปี (Enthalpy) 
เอนโทรปี (Entropy) กระบวนการวัฏจักรและวัฏจักรทวน วัฏจักรกำลังเบื้องต้น วัฏจักรเครื่องอัดอากาศ