จุดประสงค์รายวิชา
    1. มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานฟิสิกส์เบื้องต้น  การสมดุลของแรง
    2. สามารถคำนวณ  แรง  โมเมนต์  การหาเซนทรอยด์  จุดศูนย์ถ่วง  โมเมนต์ความเฉื่อยความเค้นและความเครียด  โมดูลัสความยืดหยุ่น
    3. มีความรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวืิชา
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักกการฟิสิกส์เบื้องต้น
    2. คำนวณหาค่าแรง  การรวมแรง  การหาแรงลัพธ์  โมเมนต์  การสมดุลของแรง
    3. คำนวณหาเซนทรอยด์  จุศูนย์ถ่วง  โมเมนตืความเฉื่อย  ความเค้นและความเครียด
    4. คำนวณหาค่าความเค้นและความเครียด  ความสัมพันธ์  ระหว่างความเค้นความเครียด  โมดูลัสยืดหยุ่น
คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานฟิสิกส์เบื้องต้น    การสมดุลของแรง   โมเมนต์  การสมดุลย์ของแรง การหาเซนทรอยด์  จุศูนย์ถ่วง  โมเมนความเฉื่อย  ความเค้น  โมดูลัสความยืดหยุ่น