การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การก้าวเข้าสูสังคมฐานความรู้ (Knowledge Base Society) ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถที่กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยให้องค์กรมีเครื่องมือในการบริหารธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น แต่การเลือกลงทุนมีปัจจัยที่สำคัญคือโปรแกรมที่ใช้งาน ซึ่งต้องอาศัยการพิจารณาหาซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
     เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่การทำงานจริง ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชี จึงนำโปรแกรม FORMULA SmartBiz มาใช้ในการเรียนการสอน โดยซอฟท์แวร์ชุดนี้สามารถใช้กับธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตอย่างง่าย โดยมีระบบ Business intelligent อย่างง่าย ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างรายงานสำหรับผู้บริการ (แบบ Viewer) นอกจากนี้ยังมีระบบงานที่ใช้ในการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลกับสำนักงานบัญชีที่รับทำบัญชี ด้วยคริสตอลออนไลน์ โดยส่งผ่านข้อมูลทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต