หลักการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด หลักการและวิธีการบัญชีในการจำแนกและการกำหนดราคาทุนของสินทรัพย์ การกำหนดมูลค่า การแสดงรายการ และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ในงบดุลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เช่น เงินสด และเงินฝากธนาคาร หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ตั๋วเงินรับ ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์อื่น