จุดประสงค์การเรียนรู้
      1.เพื่อให้สามารถบำรุงรักษา บริการระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ
      2.เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ ซื่อสัตย์ และปลอดภัย
      3.เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการถอด / ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบต่างๆ และตรวจสภาพชิ้นส่วน