คำอธิบายรายวิชา       
       ศึกษาหลักการจัดการ การจัดองค์กร การประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้าง ระบบ ซี.พี.เอ็ม. (C.P.M) และบาร์ชาต (Bar Chart)