ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า  กำลังและพลังงานไฟฟ้า  การอ่านค่าตัวต้านทาน  การต่อวงจรตัวต้านทานและเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  แบบขนาน  และแบบผสม  การคำนวณหาค่าความต้านทาน  กระแสไฟฟ้า  แรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า โดยใช้กฎของโอห์ม  วงจรแบ่งแรงดันและกระแสไฟฟ้า  วงจรบริดจ์  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน  โนดโวลเตจ  เมชเคอร์เรน  ทฤษฎีการวางซ้อน  การส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  การประกอบวงจรและวัดหาความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าและความต้านทานตามทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
จุดประสงค์รายวิชา
 
  1. เข้าใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
  1. มีทักษะในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
  1. มีทักษะในการประกอบวงจร และใช้เครื่องมือวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
  1. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้านความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย