จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยและการวัด  แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้า อะตอมและธาตุสารและปฏิกิริยาเคมี การณักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
 2. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด ปริมาณทางฟิสิกส์ การทดลองแหล่งกำเนิดไฟฟ้าวงจรไฟฟ้า การคำนวณค่าไฟฟ้า การทดลอง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ
 3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน
 
มาตราฐานรายวิชา
   1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปปริมาณทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่
   2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
   3. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงของสารเคมี
   4. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
   5. แสดงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวนาโนเทคโนโลยี
 
คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศษสตร์ หน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีสารและการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ