จุดประสงค์รายวิชา
     1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์
     2. สามารถนำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
     3. ตระหนักในความสำคัญของประวัติศาตร์ชาติไทยเพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
สมรรถนะรายวิชา
     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์
     2. เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ชาติไทย