จุดประสงค์รายวิชา
      1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  และการวัดการกระจายของข้อมูล    
      2.เพื่อให้มีทักษะกระบวนการคิดและนำวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การ แปรผัน สถิติเบื้องต้น  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การวัดการกระจายของข้อมูล  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
      3.เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้  อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ  การแปรผัน  สถิติเบื้องต้น  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  และการวัดการกระจายของข้อมูล    
คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาเกี่ยวกับ  ทักษะการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหาเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ  การแปรผัน สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล  และฝึกปฏิบัติในการเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล